po kliknięciu myszką 

na miniaturce zostanie 

ona powiększona

pam 001

pam 002

pam 003

pam 004

pam 005

pam 006

pam 007

pam 008

pam 009

pam 010

pam 011

pam 011b

pam 012

pam 013

pam 014

pam 015

pam 016

pam 017

pam 018

pam 019

pam 020

pam 021

pam 022

pam 023

pam 024

pam 025

pam 026

pam 027

pam 028

pam 029

pam 030

pam 031

pam 32

pam 033

pam 034

pam 035

 

wróć do strony

głównej

PIOTR MYNC

Urodzony 8 czerwca w 1956 r. w Szczecinie.

W sierpniu 1980 roku uczestnik strajku w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia w Szczecinie. Członek NSZZ SOLIDARNOŚĆ od 1980 do 1989 roku. W latach 1980-81 członek Komisji Zakładowej. 14 grudnia 1981 uczestnik strajku w swoim zakładzie pracy. 1982-83 współredaktor i organizator kolportażu pism podziemnych KOS i Feniks.

  

    W listopadzie 82 roku powołany do wojska i skierowany do obozu specjalnego w Czerwonym Borze. Od 1983 roku współredaktor, a od 1984 do 1990 organizator procesu wydawniczego i kolportażu miesięcznika Obraz, faktyczny szef wydającego go Niezależnego Zespołu Solidarnościowego, współpracownik wydawnictwa Oficyna zajmującego się publikacją druków ulotnych, kalendarzy, znaczków, broszur i audycji na kasetach magnetofonowych oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej SOLIDARNOŚCI. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W latach 80-tych członek rady pracowniczej w BSiPSZ. W latach 90-tych wiceprezydent Szczecina, w zarządzie miasta reprezentował klub radnych SOLIDARNOŚĆ, a w latach 2000-2001 prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i jednocześnie wiceminister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od 2001 roku ekspert Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ w zakresie mieszkalnictwa i budownictwa.

 

Edukacja, uprawnienia

Politechnika Szczecińska – Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, otrzymanie tytułu magistra inżyniera architekta w 1980 r.

Warszawskie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Zakład Teorii Budownictwa Szpitalnego, podyplomowe studia specjalistyczne projektowania szpitali zakończone uzyskaniem dyplomu w 1984 r.

uprawnienia projektowe,

– uprawnienia do członkostwa w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

 

Praca zawodowa

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia w Szczecinie (1980-1989)

projektant i kierownik zespołu, opracowywanie projektów obiektów służby zdrowia oraz towarzyszących – mieszkaniowych, gospodarczych itp.

Egon Saat AB Architektkontor w Sztokholmie (1990)

– projektant architekt

 

Praca indywidualna (1990/1991)

– projektowanie architektoniczno-budowlane, grafika użytkowa, działalność wydawnicza

 

Urząd Miejski w Szczecinie – Zarząd Miasta (1991-1998)

– wiceprezydent odpowiedzialny za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, architekturą, geodezją i gospodarką gruntami, komunalizacją mienia, procesem prywatyzacji mieszkań, lokali użytkowych i budynków komunalnych oraz sprzedażą gruntów, polityką mieszkaniową i kompleksową renowacją historycznej zabudowy śródmiejskiej kierujący pracami nad Miejscowym Planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, a także opracowaniem dokumentów sektorowych – Strategii renowacji historycznej zabudowy Śródmieścia i Polityki mieszkaniowej Szczecina oraz ich realizacją w tym utworzeniem i funkcjonowaniem Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże.

           

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (od 1999 do 2001 roku)

– doradca Prezesa (od 4.10.1999 r.)

– Wiceprezes Urzędu (od 20.12.1999 r.)

– p.o. Prezesa Urzędu (od 7.09.2000 r.)

– Prezes Urzędu (od 7.09.2001 r.) 

 

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (od 2000 do 2001 roku)

– Podsekretarz Stanu  (od 22 września 2000 r.) jednocześnie pełniący obowiązki Prezesa Urzędu - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

 

         

 budchem  Spółka z o.o. (od lutego 2002 r. do kwietnia 2003 r. ); budchem to firma 

                  budowlana realizująca obiekty budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i 

                  przemysłowego będąca spółką Zakładów Chemicznych Police i BUDIMEX’u

– wiceprezes

 

  Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o (od kwietnia 2003 roku)

– Prezes Zarządu, inspirator modyfikacji i współtwórca polityki mieszkaniowej Stargardu Szczecińskiego i programów mieszkań chronionych.

 

Dodatkowa działalność

W okresie pracy w samorządzie miejskim Członek Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich oraz

współpracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a potem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast biorący udział w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem nowych aktów prawnych z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa oraz renowacji miast,

– Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, członek sądu koleżeńskiego,

Desygnowany przez SARP na przedstawiciela w Radzie Zrównoważonego Rozwoju przy Ministrze Środowiska,

– Członek Izby Architektów,

– Członek Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej Polskiej Akademii Nauk,

– Członek władz regionalnych i powiatowych Ruchu Społecznego,

– Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, w latach 1981 – 1989 organizator i działacz jej struktur podziemnych,

– Członek Stowarzyszenia Samorządowego Forum Szczecin 2000,

– W 2001 r. członek Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury Komitetu Badań Naukowych (do grudnia 2001),

– Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Stargardzie Szczecińskim,

– Członek i wiceprzewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości (od maja 2005),

– Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego (od grudnia 2005 do października 2007).

 

 

Posiadane odznaczeniai i wyróznienia

złota odznaka Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Zasłużony dla gospodarki przestrzennej i komunalnej”,

– nagroda 50-lecia Polskiego Szczecina przyznana przez lokalny oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich za ideę renowacji kwartałów mieszkalnych w Szczecinie,

– „Dobrze zasłużony architekturze”, odznaczenie przyznane przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

– medale okolicznościowe na 75 i 80 lecie Banku Gospodarstwa Krajowego za zasługi w rozwoju i popularyzacji społecznego budownictwa czynszowego,

odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Działacz Kultury” za działalność w ramach II obiegu na rzecz zachowania niezależności i żywotności przez kulturę polską w latach reżimu komunistycznego,

– odznaka Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  „Za zasługi dla budownictwa”,

– Brązowy Laur 2004 wyróżnienie w plebiscycie czytelników „7 dni powiatu Stargardzkiego”,

– Złoty Krzyż Zasługi,

– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

– Brązowy Laur 2004 - odznaka „7 dni powiatu Stargardzkiego”,

– Nominacja (w 2007 roku) Fundacji dzieciom „Zdążyć z Pomocą” do godności „Twórca Wizerunku Polski”.

 Szczecin, kwiecień 2008 roku.

 

wróć >